หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปี พ.ศ.2564   3 พ.ค. 64 60
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   26 เม.ย. 64 52
มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   1 ต.ค. 63 45
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 44
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 46
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   19 มิ.ย. 63 105
ประกาศ ก.จ. ก.ท และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง พ.ศ.2562   14 พ.ค. 62 42